תפריט

החזרי שכר לימוד – לימודים אקדמיים – מענקים

איפה כדאי ללמוד תואר שני בחינוך ולמה?

הלימודים לתארים אקדמיים מהווים נדבך משמעותי בחייהם המקצועיים של עובדי ההוראה. לנוחיותכם, בעמוד המצ"ב מופיע מידע מפורט על זכאות למענקים, אופן הגשת הבקשות, מסלולי לימודים, מענקי לימודים ועוד. המערכת להגשת בקשות להחזרי שכר לימוד לשנה"ל תשפ"ב סגורה כעת והיא תיפתח ב 1.9.2021. עד לסוף אוגוסט 2021 יתקבלו ההחלטות על בקשות למענק שעות לשנה"ל תשפ"ב.

למה כדאי לשים לב

 • במידה והגוף שמשלם את שכרו של עובד ההוראה הוא העלות / מוטב, על עובד ההוראה למסור את הקבלות לגופים אלה. הבעלות / מוטב נדרשים לשלם את התשלום מיד לאחר קבלת המענק ממשרד החינוך. בהתאם לחוזר מנכ"ל – מענקי שעות והחזרי שכר לימוד לעובדי הוראה סעיף 4.3.2.
 • עובד הוראה המוכר בעליית הנוער ובמינהל לחינוך התיישבותי נדרש לצרף את הקבלות הדיגיטליות החתומות או למלא טופס "הצהרה על החזר שכר לימוד" הנמצא באתר המשרד ולצרף אליו קבלות שאינן דיגיטליות. הקבלות ייבדקו, יועברו לחשבות והתשלום יועבר לחשבון הבנק של הבעלות עד לסוף אותו החודש. במקרים בהם הקבלות יגיעו או יטופלו בסוף החודש, התשלום יועבר בחודש הבא.
 • עובד הוראה מוכר שלא משתייך לחינוך ההתיישבותי יידרש להעביר את הקבלות לבעלות / לעמותה המשלמת את שכרו ושהתחייבה לשלם לו את שכר הלימוד שאושר לו.
 • עובד הוראה רשמי נדרש לצרף לפורטל קבלות דיגיטליות או לחילופין טופס "הצהרה על החזר שכר לימוד" הנמצא באתר, בצירוף קבלות שאינן דיגיטליות.

 

עידוד לימודים אקדמיים

משרד החינוך הציב לו למטרה להעלות את מס' עובדי ההוראה בעלי תואר שני ולפיכך המשרד פועל לעידוד עובדי ההוראה במגוון דרכים:

 1. הענקת מענקי לימודים (מענקי שעות או החזרי שכר לימוד)
 2. קביעת דרגת שכר חדשה
 3. תארים אקדמיים בתחומי החינוך וההוראה מזכים את עובדי ההוראה בגמול. עובדי הוראה המועסקים במסגרת אופק חדש זכאים לגמול בנוסף לדרגת השכר החדשה ואילו עובדי ההוראה המועסקים במסגרת עוז לתמורה זכאים לגמול במהלך הלימודים. הגמול יתבטל עם קבלת התואר וקביעת הדרגה החדשה.

פירוט הנוהל המלא של מענקי הלימודים מופיע ב: https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=128

הענקת מענקי לימודים והחזרי שכר לימוד

לעובדי ההוראה יש שני סוגים של מענקים:

 1. מענק שעות – תוספת של 1-4 שעות הוראה לשכר החודשי עבור לימודים. לדוגמא, אם העובד ההוראה קיבל 2 שעות מענק ובפועל הוא עובד 10 ש"ש, השכר שהוא יקבל שווה ל 12 ש"ש (בשנה"ל שהמענק אושר עבורה). מענק שעות מלא שווה ל 4 שעות. מס' השעות שיאושרו לעובד ההוראה נקבע בכל שנה ע"י אגף א' לפיתוח מקצועי, לאחר בחינת כל הבקשות שהוגשו ובהתאם לתקציב. יצוין כי עובדי הוראה המשתייכים לאופק חדש אינם זכאים למענק שעות ויוכלו לקבל השתתפות בשכל לימוד בלבד.
 2. השתתפות בהחזר שכר לימוד – החזר שכר הלימוד ששולם ע"י עובד ההוראה יועבר לו במשכורות כנגד הצגת קבלות. גובה המענק נקבע בכל שנה ע"י אגף א' לפיתוח מקצועי, לאחר בחינת כל הבקשות שהוגשו ובהתאם לתקציב. גובה שכר הלימוד הוא כפי שנקבע בכל שנת לימודים ע"י המועצה להשכלה גבוהה. סכום זה אינו כולל אגרת חינוך, תשלומי נילווים, דמי הרשמה, תשלומי ריבית וכד'. יצוין גם כי מהחזר שכל הלימוד ינוכה מס פי חוק.

 

עובד הוראה רשאי ליהנות בכל שנות עבודתו משלושה מענקים מלאים, בשלוש שנים שונות. ניתן לבצע פריסה של המענקים על פני יותר משלוש שנים. במהלך שנת לימודים אחת ניתן להגיש בקשה למענק שעות או השתתפות בשכל לימוד.

עובדי הוראה בחצי שנת שבתון יוכלו לקבל חצי מהמענק שהיה מאושר להם במידה ולא היו בחצי שבתון. עובדי הוראה שילמדו לתואר שני ולתואר שלישי רשאים לבקש יחידת מענק רביעי וההחלטה האם לאשרו תהיה בכפוף לתקציב.

 

מי זכאי למענק לימודים?

מענקי שעות והשתתפות בשכר לימוד ניתנים לעובדי הוראה שמלמדים בפועל (אינם בשנת שבתון מלא או בחל"ת), מועסקים על ידי משרד החינוך או על ידי בעלות ועומדים בקריטריונים הבאים:

 1. א. עובדי הוראה בחינוך הרשמי – בעלי קביעות במשרד החינוך.
  ב. עובדי הוראה בבעלויות – בעלי ארבע שנות ותק רצופות במשרד החינוך באותו סמל מוסד או באותה בעלות.
 2. היקף המשרה הכולל (סיכום אחוז המשרות בכל מוסדות החינוך שבהם הוא מועסק) עבור החזר שכ"ל הוא חצי משרה (50%) לפחות, ועבור מענק שעות – שליש משרה (33%) לפחות (ללא מענק שעות).

 

יצוין כי, היקף שעות המשרה הכולל את שעות המענק לא יעלה על 140% משרה למועסקי טרום רפורמה. לעובדי הוראה ברפורמת עוז לתמורה היקף המשרה הכולל את שעות המענק לא יעלה על 125% משרה. שעות המענק שמעבר למשרתו הקבועה של עובד ההוראה אינן מקנות קביעות על שעות אלו לשנים הבאות.

 1. בעלי דרגה: הדרגה נקבעת על יד אגף כוח אדם בהוראה במחוז המטפל בעובד ההוראה.
 2. עבודה של 4 ש"ש לפחות במוסד שדרכו מוגשת הבקשה.
 3. עובד ההוראה עומדת יתרה בהתחשב במענקים שאושרו לו בעבר.
 4. ישנם קשרי התחשבנות עם מוסד העבודה, והמוסד והבעלות זכאים למענק. לעובדי מוכר שאינו רשמי נדרשים קשרי התחשבנות עם הבעלות וכן נדרש שהמוסד והבעלות יהיו זכאים לנושאי המענק.
 5. מוסד הלימודים ומסלול הלימודים מזכים את עובדי ההוראה במענק (ראו בהמשך פירוט).
 6. המענק מבוקש עבור דרגת תואר או תעודה שעובד ההוראה לא רכש עדיין (למשל, לא יאושר מענק לתואר שני אם כבר יש לעובד ההוראה תואר שני).
 7. הגשת כל המסמכים הנדרשים לסוג המענק המבוקש בכפוף ללו"ז המתאים.
 8. הבקשה למענק אושרה על ידי מנהל מוסד העבודה/מפקח על גן הילדים ועל ידי הבעלות המשלמת את שכר עובד ההוראה.

 

מסלולי לימוד מאושרים למענקי לימודים

ככלל, הלימודים האקדמיים המאושרים הם רק לימודים לתארים אקדמיים או לתעודת הוראה המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה או לימודים לתעודת הוראה ולתארים אקוויוולנטיים במוסדות לימוד להכשרת עובדי הוראה המוכרים על ידי אגף א' פיתוח מקצועי של עובדי הוראה במשרד החינוך.

פירוט המסלולים:

 1. לימודים במסלולים להסמכה למורה בכיר (לא כולל לימודים לדרגת שכר) במכללה או בסמינר, לקבלת תעודת מורה בכיר.
 2. לימודים לתעודת הוראה ראשונה במוסד להשכלה גבוהה.
 3. לימודים לתואר אקדמי ראשון – B.A. או B.Ed. ומקביליהם – בחינוך הטכנולוגי, למי שאין בידם תואר אקדמי ראשון.
 4. לימודים לתואר אקדמי שני – M.A. או M.Ed. ומקביליהם – בחינוך הטכנולוגי, למי שאין בידם תואר אקדמי שני (כולל לימודי השלמה ולימודים לתזה המתקיימים במסלולי הלימוד האקדמיים כדי להתקבל לתואר שני או שלישי).
 5. לימודים לתואר אקדמי שלישי – דוקטורט – ובכלל זה כתיבת דוקטורט, למי שאין בידם תואר שלישי (לקבלת מענק שעות נדרשים לימודים פרונטליים).
 6. מענק חריג יינתן עבור לימודים לתארים אקדמיים שני (M.A.) ושלישי (דוקטורט) לעובדי הוראה שניצלו בעבר את מלוא מענקי ההשתלמות, בתנאי שנותר תקציב בתקנת המענקים.
 7. לימודים המוכרים לדרגה אקוויוולנטית ל-B.A. דרגה 1 ול -M.A. במכללות ובסמינרים במגזר החרדי שבפיקוח האגף להתפתחות מקצועית של עובדי ההוראה, שאושרו פרטנית על ידי האגף.
החזרי שכר לימוד – לימודים אקדמיים – מענקים
החזרי שכר לימוד – לימודים אקדמיים – מענקים

יצוין כי עובדי הוראה בעלי דרגת שכר אקוויוולנטית לתואר ראשון, שני או שלישי יכולים לבקש שעות מענק או השתתפות בהחזר שכר לימוד בגין לימודים לתארים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה בהתאם לפירוט לעיל, מבלי שהדבר ייחשב להם כלימודים ל"כפל תואר".

 

הגש​​ת הבקשה

הגשת הבקשה תתבצע באמצעות טופס מקוון בלבד. לנוחיותכם, תוכלו לצפות בטופס בדפדפן אקספלורר מגרסה 9 ומעלה או בדפדפן כרום. למדריך למשתמש ולסרטון הדרכה בנושא התהליך המקוון להגשת הבקשה למענק שעות או החזר שכר לימוד.

יצוין כי בכל שלב בלחיצה על כפתור הבא המערכת תסב את תשומת ליבכם לנתוני ההעסקה המנוהלים במשרד החינוך והודעה על נתונים חסרים או על נתונים שאינם תואמים את הקריטריונים המזכים במענק. המערכת גם תאפשר לציין בטופס המקוון נתוני העסקה שונים מאלו הקיימים במערכות המשרד ולהמשיך בתהליך, אך בפועל האישור או הדחייה ייעשו על סמך נתוני העסקה הנמצאים במערכות המשרד בלבד.

שלבי הגשת הבקשה:

 

שלב ראשון: הגשת הבקשה

עליכם לסיים את תהליך ההגשה כולו ולדאוג לכך שמנהל המוסד והבעלות יחתמו על הבקשה דרך המערכת המקוונת עד תאריך סגירתה.

 1. מילוי הטופס המקוון – בסיום הזנת הנתונים של שני סוגי הבקשות יוצג דף סיכום עם פרטי הבקשה, לרבות הודעה על נתונים המצביעים על אי זכאות למענק, אם היו. יש לסמן את משבצת ההצהרה וללחוץ על כפתור שליחת הבקשה. באמצעות סימון זה הפעולות יגרמו לעדכון הבקשה במערכת, והגורמים המאשרים השונים יוכלו לטפל בבקשה.
 2. חתימת הגורמים המאשרים במערכת המקוונת – על מגיש הבקשה לדאוג לחתימות גורמים אלה:
  • מנהל/ת בית הספר שבו עובד ההוראה מועסק או לחילופין המפקח/ת על מוסדות קדם-יסודיים או המפקח/ת על מרכז מחוזי.
  • נציג הבעלות של המוסד החינוכי המשלמת את שכר עובד ההוראה (עובדי הוראה המועסקים על ידי משרד החינוך אינם נדרשים לחתימה זו של נציג הבעלות).
 3. הזנת פרטי הלימודים וצירוף מסמכים – יש לצרף לבקשה קובץ סרוק של כל המסמכים הבאים:
 • השתתפות בהחזר שכר לימוד – עובד ההוראה יציין את שכר הלימוד שישלם (עד גובה שכר הלימוד הבסיסי המלא כפי שקבעה המועצה להשכלה גבוהה).
 • אישור לימודים הכולל את מטרת הלימודים ומסלול הלימודים
 • מערכת שעות ממוסד הלימודים – על הגיליון לפרט את שנת הלימודים לתואר, שם התואר, מסלול התואר, הסמסטר, שמות הקורסים וסמליהם, היקף השעות לקורס.
 • אישור על גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים המבוקשת, חתום על ידי מוסד הלימודים.
 • גיליון ציונים משנה קודמת (ללומדים שנה שנייה ומעלה בלבד).
 • מענק שעות – על עובד ההוראה לציין את מס' שעות הלימוד השבועיות שילמד בכל סמסטר. במידה והוא לומד באוניברסיטה הפתוחה, עליו לציין את נקודות הזכות בכל סמסטר, והמערכת תחשב את שעות הלימוד. חישוב שעות המענק האפשריות ייעשה בהתאם לשעות הלימוד.

 

יצוין כי לאחר קבלת האישור הרשמי, על עובד ההוראה לצרף את מסמכי הלימודים הנדרשים גם אם בקשתו אושרה וגם במידה שהיא שלא אושרה. ללא צירוף המסמכים הנדרשים לבקשה וללא אישור רכז הפיתוח המקצועי לא יבוצע תשלום בגין שעות המענק שאושרו.

 

שלב שני: צירוף מסמכים לבקשה מאושרת

 • השתתפות בשכר לימוד – יש להעביר את הקבלה המקורית לבעלות המשלמת את השכר. שימו לב! עובד הוראה שלא יעביר בזמן את המסמכים, תבוטל זכאותו.
 • מענק שעות – יש לצרף את כל המסמכים הבאים סרוקים וחתומים כנאמן למקור על ידי מנהל המוסד החינוכי או המפקחת על גני הילדים עד סוף נובמבר.
 • אישור לימודים הכולל את מטרת הלימודים ומסלול הלימודים הרלוונטי.
 • גיליון לימודים (מערכת שעות) מפורט ממוסד הלימודים – על הגיליון לפרט את שנת הלימודי לתואר, שם התואר, מסלול התואר, הסמסטר, שמות הקורסים וסמליהם, היקף השעות לקורס.
 • אישור על גובה שכר הלימוד – לשנת הלימודים המבוקשת, חתום על ידי מוסד הלימודים.
 • גיליון ציונים משנה קודמת (ללומדים שנה שנייה ומעלה בלבד).

 

יצוין כי עליכם לבדוק את סטטוס הבקשה בפורטל עובדי הוראה לאחר הזדהות או לחלופין במערכת המקוונת, בדף סיכום הבקשה שניתן להיכנס אליו דרך תפריט הבקשות שלי ובחירה בסטטוס הבקשה.

 

שלב שלישי: קבלת התשלום

יש להגיש את אישור הזכאות לגזברות הבעלות המשלמת את שכרו של עובד ההוראה, והבעלות היא שתעביר אליו את התשלום.

עובד הוראה המועסק על ידי בעלות עובד הוראה המועסק על ידי משרד החינוך
תשלום מענק השעות – במידה והמענק אושר עד סוף אוקטובר, התשלום הראשון יתבצע לא יאוחר מחודש דצמבר, ולאחר מכן ישולמו התשלומים מדי חודש. אחרת התשלום יבוצע כחודשיים לאחר אישור המענק. תשלום מענק השעות – במידה והמענק אושר עד סוף אוקטובר, התשלום יתבצע במשכורת נובמבר או דצמבר עבור החודש הראשון של שנת הלימודים (ספטמבר) ועד לחודש התשלום, ולאחר מכן ישולמו התשלומים מדי חודש בחודשו; במידה ולא, התשלום יבוצע כחודש לאחר אישור המענק. על מנהל המוסד לדווח למערכת שיבוץ את שעות המענק המאושרות.
תשלום החזר שכר לימוד משולם בשתי פעימות: בחודשים ינואר ויוני. במידה והמענק אושר עד סוף דצמבר, התשלום לפעימה הראשונה יבוצע בינואר; אם לא, התשלום יבוצע כחודשיים לאחר אישור המענק. תשלום החזר שכר לימוד ישולם כחודש לאחר העברת הקבלה המקורית לגזברות המחוז המטפל.

ביטול מענק ל​​עובד הוראה

המענק לעובדי הוראה יבוטל והתשלום שהועבר יקוזז מהשכר במקרים הבאים:

 • במהלך השנה, לאחר אישור המענק יתברר שנתוני העסקה השתנו והתברר שהם לא מזכים.
 • במידה ולא צורפו המסמכים הנדרשים עד המועד האחרון הנדרש.
 • במידה והופסקו הלימודים מסיבה כלשהי ואין אישור זכאות לקבלת התואר ו/או תעודת הוראה.

הגשת בקשה לוועדת ערעורים/חריגים

עובד הוראה שהגיש בקשה במערכת המקוונת ובקשתו נדחתה בשל אי-עמידה בתנאי קבלת המענק, והסיבה לכך מוצדקת ומגובה באישורים רלוונטיים, יגיש בקשה בכתב לכתובת הדוא"ל maanakim.irurim@education.gov.il. יש לצרף לבקשה אסמכתאות לאי-עמידה מוצדקת בתנאי הקבלה.

 • המידע בכתבה מבוסס על המידע המופיע באתר משרד החינוך

לשיתוף לחצו כאן:

חוי ארנפלד בפייסבוק | מייל אישי : c@e-academic.co.il

חוי ארנפלד

השאירי פרטים עכשיו ואנו נדאג ליצור איתך קשר בהקדם ולתת לך את כל המידע הרלוונטי למסלול הלימוד שיכול להתאים לך.

מסלולי לימוד
מידע נוסף
מלגות לנשים חרדיות

העלייה המתמדת בכמות הנשים החרדיות הפונות למסלולי לימוד אקדמיים היא ברורה. הלימודים האקדמיים מאפשרים לכל

כתבות אחרונות מבלוג הלימודים
רשימת ציוד לסטודנטית

לא בטוחות איזה ציוד נדרש לכן ללימודים ללימודים? אל דאגה, הכנו לכן מאמר מפורט שיסקור רשימת ציוד לסטודנטית עם כל מה שצריך – ככה תתחילו

קראי עוד »
a6
חוי ארנפלד,
איתך כל הדרך אל התואר
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם חוי >>

מענה מיידי!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם